Jūs naudojate seną naršyklę dėl to kai kurie elementai gali būti neatvaizduoti.
Prašom atsinaujinti.

PRIVATUMO POLITIKA

UAB „KELIONIŲ GURU“ PRIVATUMO POLITIKA

 

Mes, - UAB „Kelionių guru“, tvarkydami Jūsų – mūsų klientų ir kitų subjektų (tiekėjų, partnerių) asmens duomenis, suprantame, jog Jūsų asmens duomenų apsauga ir konfidencialumas Jums yra ypatingai svarbūs, todėl taikome griežtus reikalavimus Jūsų asmens duomenų apsaugai ir konfidencialumui išsaugoti, tuo pačiu siekdami užtikrinanti operatyvų ir kokybišką tarpusavio bendradarbiavimą bei paslaugų teikimą.

Politikoje naudojamų sąvokų apibrėžimai

BDAR - Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Taikomi teisės aktai – BDAR, ADATĮ arba kiti atitinkamu metu paskelbti ES teisės aktai, taip pat bet kokie nacionaliniu ar tarptautiniu mastu privalomi duomenų apsaugos įstatymai ar reglamentai.

Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

Mes vertiname Jūsų pasitekėjimą mumis ir gerbiame Jūsų pateiktų asmens duomenų privatumą bei konfidencialumą, todėl dedame maksimalias pastangas, siekiant užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsauga. Siekiant užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą, mes taikome atitinkamas ir Taikomų teisės aktų reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones. Mes siekiame, kad mūsų atliekami asmens duomenų tvarkymo veiksmai visais atvejais atitiktų Taikomų teisės aktų, šios Politikos, interneto svetainės Taisykles ir mūsų Bendrovės vidaus asmens duomenų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Norėdami užtikrinti Jūsų pasitikėjimą mūsų Bendrove, kylant bet kokiems klausimams, susijusiems su Jūsų asmens duomenų apsauga, prašome kreiptis į mus šioje Politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Šioje Politikoje išvardintus ir Jūsų pateikiamus duomenis mes tvarkome apibrėžtais, žemiau nurodytais teisiniais pagrindais (vadovaujantis Taikomų teisės aktų nuostatomis, atitinkami asmens duomenys gali būti tvarkomi vadovaujantis keliais teisiniais pagrindais):

 • Jūsų sutikimas;
 • Mūsų Bendrovės teisėtas interesas;
 • Sutarties sudarymas ir vykdymas (paslaugų teikimo tikslais atliekamas tvarkymas);
 • Mūsų Bendrovės atžvilgiu taikomi teisiniai įpareigojimai, kylantys iš teisės aktų nuostatų.

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

Mūsų tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys ir tokių duomenų tvarkymo tikslai

Asmens duomenys

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Asmens duomenų tvarkymo pagrindai (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

Vardas, pavardė

Duomenys tvarkomi siekiant teikti kelionių organizavimo paslaugas (kliento vardu ir naudai tarpininkauti dėl lėktuvų bilietų, kelialapių užsakymo, organizuoti apgyvendinimą, tuo tikslu kliento vardą ir pavardę perduodant Duomenų valdytojo partneriams – skrydžių bendrovėms, viešbučiams ir kt., kaip identifikacinius duomenis), sudaryti sutartį, ją vykdyti, pateikti apskaitos dokumentus (sąskaitą – faktūrą), vykdyti teisinius įpareigojimus nustatytus įstatymu.

BDAR 6 str. 1 dalies

b) punktas - sutarties vykdymas;

c) punktas - duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vykdymas.

f) punktas - teisėtas duomenų valdytojo  interesas

Gimimo data

Duomenys tvarkomi, siekiant identifikuoti Duomenų subjektą (klientą), užsakyti skrydžio bilietus, organizuoti apgyvendinimą, kelionių ir sveikatos draudimą ir kitas paslaugas, kuomet jas suteikti būtina žinoti duomenų subjekto gimimo datą (amžių).

BDAR 6 str. 1 dalies

b) punktas - sutarties vykdymas;

f) punktas - teisėtas duomenų valdytojo  interesas

Asmens kodas

Duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį, ją vykdyti, apmokėti už suteiktas paslaugas ir/arba pateikti apskaitos dokumentus (sąskaitą – faktūrą), vykdyti teisinius įpareigojimus nustatytus įstatymu, Asmens kodas taip pat naudojamas organizuojant keliones, užsakant skrydžių bilietus, kelialapius, organizuojant apgyvendinimą, duomenų subjekto naudai organizuojant draudimą.

BDAR 6 str. 1 dalies:

b) punktas - sutarties vykdymas;

c) punktas - duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vykdymas.

Banko sąskaitos numeris ir banko sąskaitos rekvizitai

Duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį, ją vykdyti, pateikti apskaitos dokumentus (sąskaitą – faktūrą), vykdyti teisinius įpareigojimus nustatytus įstatymu.

BDAR 6 str. 1 dalies:

b) punktas - sutarties vykdymas;

c) punktas - duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vykdymas.

f) punktas - teisėtas duomenų valdytojo  interesas.

Telefono numeris

Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti operatyvią komunikaciją dėl paslaugų teikimo, prekių pardavimo arba jų įsigijimo, sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

Asmens kodas taip pat naudojamas organizuojant keliones, užsakant skrydžių bilietus, kelialapius, organizuojant apgyvendinimą, duomenų subjekto naudai organizuojant draudimą.

BDAR 6 str. 1 dalies:

b) punktas - sutarties vykdymas;

f) punktas - teisėtas duomenų valdytojo  interesas.

El. pašto adresas

Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti operatyvią komunikaciją tarp Duomenų valdytojo ir Duomenų subjekto, vykdant sutartis, teikiant ar įsigyjant paslaugas (prekes).

Asmens kodas taip pat naudojamas organizuojant keliones, užsakant skrydžių bilietus, kelialapius, organizuojant apgyvendinimą, duomenų subjekto naudai organizuojant draudimą.

BDAR 6 str. 1 dalies:

b) punktas - sutarties vykdymas;

f) punktas - teisėtas duomenų valdytojo  interesas.

Kiek laiko tvarkome Jūsų asmens duomenis:

Mes saugosime Jūsų asmens duomenis 10 metų nuo paskutinio užsakymo įvykdymo ir/ar sutartinių santykių pabaigos arba iki Jūsų pareikalavimo juos ištrinti. Reikalavimo ištrinti duomenis atveju, mes ištrinsime duomenis, kurių mes neprivalome tvarkyti vadovaudamiesi teisės aktais keliamais įpareigojimais.

Jūsų prašymą, raštą ar kt. užklausą bei su ją pateiktus bei susijusius duomenis mes tvarkome iki tol, kol išnagrinėsime Jūsų paklausimą, pateikiame atsakymą ir įvykdome atitinkamus prašymus, o taip pat papildomą 1 metų terminą po atitinkamo prašymo įvykdymo.

Jeigu tarp Jūsų ir mūsų kyla teisminis ar kitokio pobūdžio tarpusavio ginčas arba yra tikimybė tokiam ginčui kilti ateityje, mes Jūsų duomenis saugosime ilgiau, t.y. tol, kol pasibaigs atitinkamo skundo pateikimo ar reikalavimo (ieškinio) pateikimo senaties terminai ir/arba įsiteisės galutinis neskundžiamas sprendimas.

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikinsime arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Jūsų asmens duomenų šaltiniai

Beveik visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, t.y. (i.) užpildžius internetinę užklausos formą mūsų internetiniame puslapyje www.travelguru.lt; (ii.) kreipiantis į mus el. paštu arba telefonu; (iii.) atvykus tiesiogiai į mūsų buveinę, esančią Bokšto g. 11, Vilnius; (iv.) siunčiant duomenis ir/ar dokumentus paštu ar naudojantis kurjerio paslaugomis.

Kaip ir nurodyta aukščiau, tam tikrus asmens duomenis Jūs mums pateikiate ir komunikacijos su mumis metu, t.y. teikiant prašymus, skundus ar kitokias užklausas el. paštu, paštu ar telefonu.

Tam tikrais atvejais Jūsų duomenis mums gali pateikti Jūsų darbdavys ar partneris, kuris Jūsų naudai organizuoja atitinkamą kelionę.

Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Bendrovė yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo pareigos klientų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba sutarčiai su klientu vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu arba atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., bankams, kitoms finansinėms institucijoms ar partneriams.

Mes galime pateikti Jūsų duomenis pagalbiniams duomenų tvarkytojams, kurie mums teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis mūsų Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Pagalbiniai duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami pagalbinius duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Su atitinkamais duomenų tvarkytojas mes sudarome duomenų tvarkymo sutartis, kurios apibrėžia reikalavimus jų atliekamam asmens duomenų tvarkymui.

Pateikiame pavyzdinį (nebaigtinį) Jūsų asmens duomenų gavėjų kategorijų sąrašą:

 • Mokesčių administratoriai;
 • Bankai ir kitos finansinės įstaigos – kurios padeda atlikti atsiskaitymo operacijas;
 • Partneriai, kurie yra susiję su Jums teikiamomis paslaugomis ar tiekiamomis prekėmis, užtikrinant, jog perduodami tik būtini duomenys;
 • Subjektai, kurie organizuoja parodas, renginius ar konkursus, jei juose dalyvaujate arba galite dalyvauti;
 • IT infrastruktūros priežiūros ir apsaugos teikiančios bendrovės, kurios užtikrina naudojamų informacinių sistemų funkcionalumą ir apsaugą;
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimas

Taikomi teisės aktai, tame tarpe ir BDAR, Jums suteikia plačias, kuriomis Jūs galite bet kada pasinaudoti. Žemiau pateikiame Jūsų, kaip duomenų subjekto teisių sąrašą:

 • Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis
 • Teisė ištaisyti asmens duomenis
 • Teisė atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo
 • Teisė pateikti skundą
 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais
 • Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą
 • Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis ir tuo atveju, jei mes Jūsų duomenis tvarkome, taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius bei jo reikšmę ir pasekmes Jums.

Jeigu Jūsų manymu mes tvarkome netikslius, neišsamius ar neteisingus asmens duomenis, Jūs turite teisę reikalauti, kad tokią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

Jei mes tam tikrus Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, ko pasekoje nutrauksime Jūsų sutikimo pagrindu tvarkomų duomenų tolimesnį tvarkymą. Pabrėžiame, kad tam tikrais atvejais tai gali reikšti, jog nebegausite mūsų siunčiamų pranešimų su pasiūlymais, informacija apie nuolaidas ir išpardavimus ir kt.

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.

Tuo atveju, jei manote, kad Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai, pažeisdami Taikomų teisės aktų reikalavimus, raginame kreiptis tiesiogiai į mus, išdėstyti savo nusiskundimus, ko pasekoje galėtume rasti bendrą kompromisą ir kilusio ginčo sprendimo būdą. Vis dėl to, jei Jus netenkins mūsų pastangos esamą situaciją išspręsti taikiai ir kaip įmanoma operatyviau, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai.

Taikomi teisės aktai nustato, kad Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai atitinkami asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis mūsų teisėto intereso pagrindu. Tam tikrais atvejais, atsižvelgus į mūsų teikiamų paslaugų pobūdį, tai gali reikšti, jog paslaugos Jūsų atžvilgiu gali būti apribotos arba išvis negalės būti teikiamos.

Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome mums pateikti rašytinį prašymą šioje Politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų duomenis. Jūsų asmens duomenys bus ištrinti tuo atveju, jei mūsų atžvilgiu nėra taikoma teisinė pareiga tam tikrus asmens duomenis tvarkyti ir toliau, pvz. tam tikrų apskaitos dokumentų teikimas mokesčių administratoriams ir pan. Bet kokiu atveju, apie tokias aplinkybes Jūs būsite informuoti papildomai.

Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome mums pateikti rašytinį prašymą šioje Politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Jūs turite teisę mūsų reikalauti, kad mes apribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymą susiklosčius Taikomuose teisės aktuose nustatytoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs, kaip duomenų subjektas, užginčijate duomenų tikslumą, pateikiate prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų Bendrovės teisėto intereso pagrindu ir pan.).

Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome mums pateikti rašytinį prašymą šioje Politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Jūs turite teisę reikalauti, kad mes Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome pasitelkdami automatizuotas priemones, perkeltume kitam duomenų valdytojui. Atsižvelgdami į technines galimybes, Jūsų prašomus perkelti duomenis kitam subjektui perkelsime įprastai kompiuterio skaitomu formatu. Esant realiai techninei galimybei ir jei tai mums nesukels neproporcingų laiko ar finansinių sąnaudų, atitinkamus duomenis, su reikiamais meta-duomenimis persiųsime tiesiogiai Jūsų nurodytam duomenų valdytojui.

Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome mums pateikti rašytinį prašymą šioje Politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Duomenų subjektų prašymų nagrinėjimo tvarka

Siekdami užtikrinti Jūsų mums pateikiamų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą, gavę Jūsų prašymą dėl Jūsų, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, privalėsime pareikalauti Jūsų patvirtinti savo tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti, kad Jus mums pristatytumėte Jūsų pateiktus asmens duomenis, pvz. – vardą, pavardę, el. pašto adresą ir pan.). Jeigu tokio tapatybės nustatymo mums nepakaks, arba turėsime pagrįstų abejonių dėl Jūsų tapatybės, mes galime išsiųsti atitinkamą kontrolinę žinute Jūsų anksčiau bendradarbiavimo metu nurodytu el. paštu arba tel. nr. su informaciją, kurią mums pateikę, patvirtinsime Jūsų tapatybę. Jeigu negalėsime nustatyti Jūsų tapatybės nurodytais būdais, galime Jūsų prašyti atvykti į mūsų būstinę ir susipažinimui pateikti asmens tapatybės dokumentą.

Mes dedame maksimalias pastangas į klientų užklausas bei prašymus atsakyti, o taip pat juos įgyvendinti nepagrįstai nedelsdami, bet ne ilgiau kaip per vieną mėnesį nuo užklausos ar prašymo gavimo dienos. Atsižvelgdami į pateikto prašymo pobūdį, mūsų tvarkomų Jūsų duomenų apimtį bei kategorijas, šį terminą galime pratęsti papildomo vieno mėnesio laikotarpiui.

Jūsų asmens duomenų saugumas

Atsižvelgiant į tai, kad mūsų Bendrovė siekia apsaugoti Jūsų, kaip duomenų subjekto interesus ir užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą, mūsų asmens duomenims tvarkyti Bendrovė įgyvendino atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bendrovės vykdoma asmens duomenų saugumo ir konfidencialumo užtikrinimas, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą. Bet kokiu atveju, prieš naudojantis mūsų internetinės parduotuvės paslaugomis, rekomenduojame užtikrinti, kad Jūsų naudojamas interneto ryšys bei kompiuterinė įranga yra apsaugota sertifikuota programine įranga nuo kenkėjiškų programų, o taip pat kompiuterinėje įrangoje yra aktyvuotos ugniasienės bei kitos apsaugos priemonės, siekiant užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą bei konfidencialumą.

Mūsų kontaktiniai duomenys

Jeigu norite daugiau sužinoti apie Bendrovės taikomas asmens duomenų apsaugos politiką, turite nusiskundimų arba norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, prašome kreiptis į mus telefonu Nr. +370 611 24257, el. paštu info@travelguru.lt arba adresu Bokšto g. 11, 01126 Vilnius.

Politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši Politika galioja nuo 2018 m. birželio 25 d. Šiame puslapyje bus nuolatos skelbiama atitinkamai dienai aktuali Privatumo politika.